Hotărâre
privind încheierea protocolului de colaborare între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Asociația Solwodi

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere referatul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Popești-Leordeni înregistrat cu nr.38156/6.08.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat cu nr. 38160/6.08.2020, precum şi raportul de avizare al comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecție copii, tineret şi sport-turism) înregistrat sub nr. 40520/20.08.2020;
 • Ținând cont de:
  1. prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare;
  2. dispozițiile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
  4. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (7), lit. b); art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă încheierea protocolului de colaborare între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Asociația Solwodi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 3. – Secretarul General UAT al Orașului Popești-Leordeni, va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

p. Secretar general UAT,
Dragotoniu Raluca Gabriela

Hotărârea nr. 85 din 26.08.2020

Document semnat