Hotărâre
privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 09/29.01.2020

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului Educație din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă înregistrat sub nr. 35121/21.07.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 35122/21.07.2020, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 35792/24.07.2020;
 • În conformitate cu:
  • Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 09/29.01.2020, privind „Programul anual al activităților cultural-educative, sportive și de tineret din anul 2020”, după cum urmează:
  Art. 1. – Se aprobă “Programul anual al activităților cultural-educative, sportive și de tineret, din anul 2020”, după cum urmează:
  1. „Cercuri de lectură” - activitățile se vor desfășura lunar pe parcursul anului școlar 2020;
  2. „Șahul în școli”- activități desfășurate în timpul anului școlar;
  3. „Târgul Mărțișorului” - desfășurat în perioada 24.02.2020 - 28.02.2020;
  4. „Cupa Popești-Leordeni la fotbal - Ediția a II-a”, se va desfășura în perioada 25.08.2020 - 01.09.2020;
  5. „Cinematograf în aer liber”- activitate desfășurată în perioada 04.09.2020 - 06.09.2020, pe parcursul celor 3 zile;
  6. „Cupa Popești-Leordeni la fotbal - Ediția a III-a”, se va desfășura în perioada 01.10.2020 - 31.10.2020;
  7. Ziua Națională a României - organizată în data de 01.12.2020;
  8. „Târgul de iarnă 2020” - se va desfășura în perioada 01.12.2020 - 31.12.2020.”
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul său de specialitate.
 • Art. 3. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 9/29.01.2020 rămân neschimbate.
 • Art. 4. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 82 din 30.07.2020

Document semnat