Hotărâre
privind completarea Hotărârii de Consiliu Local cu numărul 114/24.10.2018

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat înregistrat sub nr. 35140/21.07.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 35142/21.07.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 35788/24.07.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, Învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 35789/24.07.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 35790/24.07.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 35791/24.07.2020;
 • Văzând:
  • Hotărârea Consiliului Local numărul 68/28.06.2018;
  • Hotărârea Consiliului Local numărul 114/24.10.2018;
  • Hotărârea Consiliului Local numărul 130 din 20.11.2019;
  • Hotărârea Consiliului Local numărul 14/29.01.2020;
 • În temeiul:
  • a) Art.551 alin. (1) coroborat cu art. 552 și prevederile art. 553 alin. (1), art. 555 alin (1 )-(2) și cu art.556 din Codul Civil republicat cu modificările și completările ulterioare;
  • b) Art.25 alin.(2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare cu numărul 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • c) Art.132, art.133, art.134, art. 135 al Regulamentului de Avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și Carte Funciară din 09.07.2014;
  • d) Având în vedere prevederile Legii 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate și a dispozițiilor O.G. 26/2000 cu privire la asociați și fundații, republicate și cu modificările ulterioare;
  • e) Art. 129 alin. (2) lit. b) și c) coroborat cu alin. (4) lit. f) și cu alin. (6) lit. c), cu alin. (7) litera i), art. 136, art. 139 alin (3) lit. e) și g) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă completarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local cu numărul 114/24.10.2018 și va avea următorul cuprins:
  Art. 1. – Se aprobă completarea și modificarea art.2 al H.C.L.nr.68/28.06.2018, care va avea următorul cuprins: Art.2 Se aprobă punerea la dispoziție a terenului în suprafață de 30.391 mp, având ca și categorie de folosință: neproductiv, situat în Tarlaua 1 și în Tarlaua 4, număr cadastral 103963 (în suprafață de 8.407mp), număr cadastral 124747, lot 2 (în suprafață de 20.640 mp) și număr cadastral 125291 (în suprafață de 1.344mp).”
 • Art. 2. – Restul prevederilor Hotărârii de Consiliu Local cu numărul 114/24.10.2018 rămân neschimbate.
 • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de administrare a domeniului public și privat, va duce la îndeplinire prezenta.
 • Art. 4. – Secretarul general al unității administrativ teritoriale Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 81 din 30.07.2020

Document semnat