Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară, înregistrat sub nr. 32082/03.07.2020 și Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 32083/03.07.2020 al primarului orașului Popești-Leordeni, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 35787/24.07.2020;
  • În baza prevederilor art. 123, alin. (1), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

  • Articol unic. – Se aprobă alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, domnul consilier Cazacu Silviu.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 80 din 30.07.2020

Document semnat