Hotărâre
privind acceptarea sponsorizării Asociației dezvoltatorilor imobiliari din România - URBANIS către orașul Popești Leordeni prin Direcția de asistență socială

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de asistență socială înregistrat nr. 26585/04.06.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni nr. 26697/04.06.2020, precum si raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 29507/19.06.2020;
 • Ținând cont de Adresa Asociației dezvoltatorilor imobiliari din România - URBANIS din data de 27.05.2020, înregistrată la Registratura generală a Primăriei orașului Popești-Leordeni cu nr. 25396/28.05.2020 prin care aceștia ne înștiințează că doresc să vină în sprijinul copiilor defavorizați financiar din carul unităților de învățământ aflate pe raza orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov;
 • n conformitate cu prevederile:
  • a) Art. 1, art. 4 și art. 5 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare;
  • b) Art. 69 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • c) Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În baza art. 129, alin. (7), lit. b), art. 136, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se acceptă sponsorizarea din partea Asociației dezvoltatorilor imobiliari din România - URBANIS către orașul Popești-Leordeni pentru Direcția de Asistență Socială, constând în tablete în valoare de 41.990,34 lei inclusiv TVA și abonament la internet aferent tabletelor în valoare de 3.000 euro inclusiv TVA, beneficiarii acestora fiind copiii cu situație materială precară, respectiv copiii defavorizați din orașul Popești-Leordeni, conform Contractului de sponsorizare prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se împuternicește Primarul orașului Popești-Leordeni să semneze contractul de sponsorizare.
 • Art. 3. – Direcția de asistență socială va aduce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre și va asigura justificarea sponsorizării.
 • Art. 4. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență Socială și Direcția Contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 5. – Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 79 din 25.06.2020

Document semnat