Hotărâre
privind aprobarea încheierii contractului de sponsorizare între Orașul Popești-Leordeni - Direcția de Asistență Socială și Milca SRL

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere referatul de specialitate al Direcției de Asistență Socială înregistrat cu nr. 26814/05.06.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat cu nr. 26816/05.06.2020, precum si raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 29506/19.06.2020;
  • Luând în considerare adresa SC Milca SRL înregistrată sub nr. 25705/29.05.2020 prin care aceștia ne înștiințează că doresc să vină în sprijinul copiilor defavorizați financiar din cadrul școlilor din orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov;
  • În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, art.5 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 69 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • În baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (7) lit. b), art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă încheierea contractului de sponsorizare între Orașul Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și Milca SRL, în valoare de 78,64 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Direcția de Asistență Socială Popești-Leordeni va asigura justificarea către Direcția Contabilitate.
  • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul General UAT, Direcția de Asistență Socială și Direcția Contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 78 din 25.06.2020

Document semnat