Hotărâre
privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 50/14.04.2020 Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului Educație din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție civilă înregistrat sub nr. 23241/18.05.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 23304/19.05.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 29505/19.06.2020;
 • Ținând cont de:
  • Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
  • Ordonanțele militare nr. 1-12/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
  • Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 50/14.04.2020 privind aprobarea programului, bugetului și regulamentului aferente activității sportive „Ștafeta școlilor”.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul său de specialitate.
 • Art. 3. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 77 din 25.06.2020

Document semnat