Hotărâre
privind încetarea aplicabilității Hotărârii nr. 23/27.02.2020 și actualizarea devizului general, a caietului de sarcini și a modelului de contract pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public din orașul Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 28881/16.06.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 28882/16.06.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 29501/19.06.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 29502/19.06.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 29503/19.06.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 29504/19.06.2020;
 • În baza prevederilor:
  • Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
  • art. 9 alin. (1) din Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiuni de servicii;
 • În temeiul: art. 129, alin. (4), lit. d), din OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii nr. 23 din 27.02.2020.
 • Art. 2. – Se aprobă actualizarea Caietului de Sarcini pentru obiectivul „Delegarea prin Concesiune a Serviciului de Iluminat Public din orașul Popești-Leordeni”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Se aprobă modelul de contract privind obiectivul „Delegarea prin Concesiune a Serviciului de Iluminat Public din orașul Popești-Leordeni”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 4. – Se aprobă devizul general actualizat privind obiectivul „Delegarea prin Concesiune a Serviciului de Iluminat Public din orașul Popești-Leordeni”, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 5. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 6. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competentelor legale.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 76 din 25.06.2020

Document semnat