Hotărâre
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobarea studiului de fezabilitate și a coridorului de expropriere pentru „Lărgire stradă Popești Vest-Acces șoseaua Berceni- în orașul Popești Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 28686/16.06.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 28695/16.06.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 29497/19.06.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 29498/19.06.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 29499/19.06.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 29500/19.06.2020;
 • În baza prevederilor:
  • Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
  • Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investigațiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
 • În temeiul art. 129, alin. (4), lit. d), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lărgire stradă Popești Vest - Acces Șoseaua Berceni - în orașul Popești-Leordeni”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă Studiul de fezabilitate cu indicator de proiect 0104/2020 având ca obiectiv „Lărgire stradă Popești Vest - Acces din Șoseaua Berceni în Orașul Popești-Leordeni”, întocmit de COMPLEX DESIGN SRL, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Se aprobă coridorul de expropriere evidențiat în Studiul de fezabilitate cu indicator de proiect 0104/2020 având ca obiectiv „Lărgire stradă Popești Vest - Acces din Șoseaua Berceni în Orașul Popești-Leordeni”, întocmit de COMPLEX DESIGN SRL, lista proprietarilor constituind anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
 • Art. 4. – Prezenta va fi adusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul General UAT și de aparatul de specialitate al primarului.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 75 din 25.06.2020

Document semnat