Hotărâre
privind încetarea aplicabilității Hotărârii nr. 61/12.05.2020, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Lărgire stradă Popești Vest - Acces șoseaua Berceni - în orașul Popești Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 28254/15.06.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 28257/15.06.2020, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 29496/19.06.2020;
  • În baza prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică,necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;
  • În temeiul: art. 129, alin (4), lit. d), din OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii nr. 61 din 15.05.2020.
  • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul General al Orașului Popești-Leordeni și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 74 din 25.06.2020

Document semnat