Hotărâre
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.03.2020 centralizat, inclusiv unitățile subordonate

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Financiar Buget înregistrat cu nr. 27013/09.06.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr 27519/10.06.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 29491/19.06.2020 și comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr.29492/19.06.2020;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  • HCL nr. 139/16.12.2019 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale ale orașului Popești-Leordeni pentru anul 2020;
  • HCL nr. 17/06.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Popești -Leordeni pentru anul 2020.
 • În temeiul art. 155 alin. (1) lit. c) precum și ale art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 140 alin. (1) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Aprobă Execuţia bugetului de venituri pe secţiunea de funcţionare şi respectiv de dezvoltare la 31.03.2020 conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care încasări din:
  • Execuția bugetului de venituri la 31.03.2020
   • venituri din secțiunea de funcţionare = 23.646.407 lei
   • venituri din secțiunea de dezvoltare = 1.802.004 lei
   • Total încasări 31.03.2020 = 25.448.411 lei
 • Art. 2. – Aprobă Execuția bugetului de cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare la 31.03.2020, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care plăți efectuate pentru:
  • Execuția bugetului de cheltuieli la 31.03.2020
   • cheltuieli din secțiunea de funcționare = 14.240.778 lei
   • cheltuieli din secțiunea de dezvoltare = 1.798.230 lei
   • Total plăţi 31.03.2020 = 16.039.008 lei
 • Art. 3. Constată dimensionarea proporţională a cheltuielilor de funcţionare în raport cu gradul de colectare a veniturilor din exploatare.
 • Art. 4. Constată înregistrarea excedentului în suma de 9.409.403 lei la data de 31.03.2020, ca diferență între veniturile încasate și plățile efectuate.
 • Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Ilfov, Instituției Primarului, Serviciului Financiar Buget și se aduce la cunoștință publică prin aportul Secretarului General al Orașului, prin publicare pe site-ul oficial al orașului www.ppl.ro şi pe cel al MDRAP.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 71 din 25.06.2020

Document semnat