Hotărâre
privind aprobarea documentației de alipire a imobilelor cu număr cadastral 125.292 și 124.746 aflate în domeniul privat al UAT Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat nr. 22880/14.05.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni nr. 22881/14.05.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 29475/19.06.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 29476/19.06.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 29477/19.06.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr.29478/19.06.2020;
 • Ținând cont de:
  • Referatul de admitere pentru alipire imobile cu numărul 128180/11.05.2020;
  • Hotărârea Consiliului Local cu numărul 130/20.11.2019;
  • Hotărârea Consiliului Local cu numărul 14/29.01.2020;
 • În temeiul:
  • art. 1 alin. (6), art. 23 și art. 25 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare cu numărul 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 551 alin. (1) coroborat cu art. 552 și prevederile 553 alin. (1), art. 555 alin. (1)-(2) și cu art. 556 din Codul Civil din 2009, republicat cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 129 alin. (2) lit. b) și c) coroborat cu alin. (4) lit. f) și cu alin. (6) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, republicat și cu modificările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă documentația de alipire a imobilelor cu număr cadastral 125.292 și 124.746 aflate în domeniul privat al UAT Popești-Leordeni, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
 • Art. 2. – Se împuternicește doamna Petre Alina Georgiana în vederea reprezentării orașului Popești-Leordeni și Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în fața notarului public, precum și la Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară Ilfov, pentru încheierea documentațiilor, semnarea și îndeplinirea tuturor formalităților legale și condițiilor de publicitate imobiliară, prevăzute de lege, în vederea alipirii imobilelor menționate.
 • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de administrare a domeniului public și privat vor duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.
 • Art. 4. – Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei Hotărâri, conform competențelor.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 67 din 25.06.2020

Document semnat