Hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere Raportul de specialitate nr. 22867/14.05.2020 al Serviciului Juridic, Monitorizare proceduri administrative și Arhivă nr. 22867/14.05.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești- Leordeni, înregistrat sub nr. 22890/14.06.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 29471/19.06.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 29472/19.06.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 29473/19.06.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 29474/19.06.2020;
  • În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • În baza art. 129 alin. (2) lit. a), art. 139, alin (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice alte documente interne cu prevederi contrare.
  • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul general UAT și aparatul de specialitate al primarului.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 66 din 25.06.2020

Document semnat