Hotărâre
privind aprobarea „Digitalizării învățământului preuniversitar de stat din orașul Popești-Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului Educație din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție civilă înregistrat sub nr. 26089/02.06.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 26090/02.06.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 29469/19.06.2020 și al comisiei nr.3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr.29470/19.06.2020;
 • Luând în considerare:
  • Referatul de necesitate nr. 24974/27.05.2020 al Școlii Gimnaziale „Ioan Bădescu”;
  • Referatul de necesitate nr. 24997/27.05.2020 al Liceului Teoretic „Radu Popescu”;
  • Referatul de necesitate nr. 25887/02.06.2020 al Școlii Gimnaziale nr. 3;
 • În conformitate cu:
  • Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • art. 32 din Constituția României, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 8, art. 102 alin. (1), art. 103 alin.(2), art. 104 alin.(2) lit. d), art. 105 alin.(2) lit. j) și 1), și art. 106 din Legea 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Instrucțiunea pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line aprobată prin Prevederile Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 4135/21.04.2020;
  • Măsurile cu privire la reluarea activității în sistemul de educație după încetarea stării de urgență elaborate de Ministerul Educației și Cercetării prin Direcția Generală de învățământ Preuniversitar nr. 545/DGIP/28.04.2020;
  • art. 23 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
 • În temeiul art. 129 alin. (7), lit. a) și h), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 136 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă „Digitalizarea învățământului preuniversitar de stat din orașul Popești- Leordeni”.
 • Art. 2. – Se aprobă valoarea maximă totală în cuantum de 1.950.000 lei, pentru o perioadă de minim 24 luni, constând în pachete cu servicii de internet, pentru toți elevii și cadrele didactice din orașul Popești-Leordeni.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul său de specialitate și directorii unităților de învățământ.
 • Art. 4. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 65 din 25.06.2020

Document semnat