Hotărâre
privind aprobarea încheierii contractului de sponsorizare între ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ și FUNDAȚIA TUNA

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere referatul de specialitate al Direcției de Asistență Socială înregistrat cu nr. 21840/07.05.2020, referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 21841/07.05.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 22259/12.05.2020 și al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 22260/12.05.2020;
  • În conformitate cu prevederile art. 1, art.4, art.5, din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare,precum și art. 69 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (7) lit. b), art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1) lit. a) din O. U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
  • În baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată,cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă încheierea contractului de sponsorizare între Orașul Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și Fundația Tuna, în valoare de 3.750 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Direcția de Asistență Socială Popești-Leordeni va asigura justificarea către Direcția Contabilitate.
  • Art. 3. – Primarul orașului, Secretarul General UAT, Direcția de Asistență Socială și Direcția Contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 63 din 12.05.2020

Document semnat