Hotărâre
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Lărgire strada Popești Vest – Acces șoseaua Berceni – în orașul Popești-Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 20226/16.04.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 20228/16.04.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 21807/06.05.2020 și al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 21808/06.05.2020;
 • în baza prevederilor:
  • Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 - privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
  • art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
  • OUG 114/2018- privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
 • în temeiul art. 129, alin. (4), lit. d), din OUG 57/2019 – privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Lărgire strada Popești Vest – Acces șoseaua Berceni – în orașul Popești-Leordeni” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul General UAT și de aparatul de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 61 din 12.05.2020

Document semnat