Hotărâre
privind aprobarea Procedurii interne privind achiziția de servicii de creditare

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 20207/16.04.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 20208/16.04.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 21803/06.05.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 21804/06.05.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 21805/06.05.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 21806/06.05.2020;
  • în baza prevederilor art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit. f), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă Procedura internă privind achiziția de servicii de creditare ce au ca obiect împrumuturi financiare care pot fi contractate de U.A.T. Popești-Leordeni de la instituții de credit românești/străine și care, conform dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt exceptate de la aplicarea prevederilor acestei legi, astfel cum este aceasta prevăzută în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar-Buget și Serviciului Achiziții Publice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  • Art. 3. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 60 din 12.05.2020

Document semnat