Hotărâre
privind aprobarea documentației de alipire a imobilelor cu număr cadastral 117126 și 117128 aflate în domeniul privat al UAT Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de administrare a domeniului public și privat înregistrat sub nr. 944/09.01.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 949/09.01.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 3432/21.01.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 3433/21.01.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 3434/21.01.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 3435/21.01.2020;
 • văzând Referatul de admitere pentru alipire imobile cu numărul 383446/02.12.2019 aflate în domeniul privat al UAT Popești-Leordeni, din care reiese planul pentru alipire a celor două loturi într-unul singur cu NC 125293 al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov, Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Buftea.
 • în conformitate cu prevederile:
  • Conform cu art. 117 și art. 118 din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
  • Art. 132, art. 133, art. 134, art. 135 al Regulamentului de Avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și Carte Funciară din 9.0F7.2014;
  • Art. 551 alin. (1) coroborat cu art. 552 și prevederile 553 alin. (1), art. 555 alin (1)-(2) și cu art. 556 din Codul Civil din 2009, republicat cu modificările și completările ulterioare.
  • Art. 129 alin. (2) lit. c), art. 354 alin (1)-(2), art. 355, art.356 din Ordonanța de urgență privind Codul Administrativ nr. 57/2019, republicat și cu modificările ulterioare;

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă documentației de alipire a imobilelor cu NC 11716 și NC 117128 aflate în domeniul privat al UAT Popești-Leordeni, situate în extravilanul localității, conform soluției propuse prin documentația tehnică cadastrală de publicitate imobiliară întocmită din Anexa nr. 1, care constituie parte integrantă din prezenta.
 • Art. 2. – Se împuternicește doamna Petre Alina Georgiana în vederea reprezentării orașului Popești-Leordeni și a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în fața notarului public, precum și la Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară Ilfov, pentru încheierea documentațiilor, semnarea și îndeplinirea tuturor formalităților legale și condițiilor de publicitate imobiliară, prevăzute de lege.
 • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de administrare a domeniului public și privat va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 4. – Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 15 din 29.01.2020

Document semnat