Hotărâre
privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului Situații de Urgență, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă înregistrat sub nr. 59302/22.11.2019, referatul de aprobare al domnului Primar Petre IACOB înregistrat sub nr. 59914/26.11.2019, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 3424/21.01.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 3425/21.01.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 3426/21.01.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 3427/21.01.2020;
 • în conformitate cu prevederile:
  • art. 6 alin. (4) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice;
  • Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice,
  • art. 1, alin. (1) din Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/2018;
  • art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și d), alin .(4), lit. c), din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • în temeiul art. 129, alin. (7), lit. d), art. 136, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a), din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă REGULAMENTUL privind stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a orașului Popești-Leordeni, în vederea instalării întreținerii/înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice, prevăzut în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă TARIFELE percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub proprietatea publică sau privată a orașului Popești-Leordeni, prevăzute în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Se aprobă modelul de CONTRACT de acces pe proprietatea publică sau privată a orașului Popești-Leordeni pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice, conform anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 4. – Se împuternicește Primarul orașului Popești-Leordeni, domnul Petre IACOB și aparatul de specialitate pentru a semna toate documentele cu implicație și contractele de acces pe proprietatea publică/privată a unității administrativ teritoriale în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, în formă autentică, încheiate ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri.
 • Art. 5. – Primarul, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 • Art. 6. – Secretarul General al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 13 din 29.01.2020

Document semnat