Hotărâre
privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „LOCUINȚE COLECTIVE P+2E, AMENAJĂRI ACCESE, PARCĂRI, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere avizul favorabil nr. 13957/17/12F din 25.11.2019 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a județului Ilfov, întrunită în ședința din data de 18.12.2018 și avizul arhitectului șef nr. 13957/17/12F din 25.11.2019, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 63.627/12.12.2019, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni nr. 63.665 din 12.12.2019, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 61023/02.12.2019;
 • ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • în conformitate cu prevederile:
  • art. 25, alin. (1) și art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată prin OUG nr. 7/2011;
  • art. 2, alin. (2) din Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 136, alin. (1), alin.(2), alin(3), alin (4) și art.196, alin (1), lit a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „LOCUINȚE COLECTIVE P+2E, AMENAJĂRI ACCESE, PARCĂRI, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”, situat în orașul Popești - Leordeni, strada f.nr. (T 55/3, P 48, P 49) nr.cadastale 5734, 6482 în suprafață de 1.089,00 mp în proprietatea proprietatea doamnei Mitu Măndița conform actului de partaj voluntar autentificat sub nr.203/08.02.2012 și a doamnei Mitu Ana conform contractului de schimb autentificat sub nr.2002/09.11.2011 încheiate la BNP Ene Diana-Cosmina cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Șos.Olteniței, nr.58A, județul Ilfov.
 • Art. 2. – Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 5 (cinci) ani de la data aducerii la cunoștință publică.
 • Art. 3. – Dacă în perioada de valabilitate sunt demarate lucrările de execuție, aceasta se prelungește până la finalizarea lucrărilor propuse prin documentație.
 • Art. 4. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
 • Art. 5. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 11 din 29.01.2020

Document semnat