Hotărâre
privind Organizarea rețelei școlare din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2020-2021

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului Educație din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție civilă, înregistrat sub nr. 56215/12.11.2019, referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr.56216/12.11.2019, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 3418/21.01.2020;
  • Luând în considerare avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Ilfov înregistrată sub nr. 146/06.01.2020;
  • în temeiul prevederile:
    • art. 19 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 95 alin. (1) lit. o), Capitolul III - Rețeaua școlară din Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
    • art. 136 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă Organizarea rețelei școlare din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2020-2021, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentului Educație din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție civilă.
  • Art. 3. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 10 din 29.01.2020

Document semnat