Hotărâre
privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 139/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere referatul de aprobare nr. 550/08.01.2020 al domnului primar Petre Iacob, raportul de specialitate întocmit de Direcția Impozite și Taxe Locale Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 549/08.01.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 3403/21.01.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 3404/21.01.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 3405/21.01.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 3406/21.01.2020;
 • Luând în considerare temeiurile juridice, respectiv prevederile:
  1. art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată;
  2. articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
  3. art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
  4. art. 20 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
  5. art. 255, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 136 alin. (1), alin. (3) și alin. (8) din O.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 139/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020, în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, înregistrat în Registrul special pentru evidența anunțurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative și la ședințele publice ale Consiliului Local, și care a făcut obiectul:
  1. publicării pe pagina de internet la adresa: www.primăria-popești-leordeni.ro;
  2. afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului;
 • în temeiul prevederilor art. 255, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 136 alin. (1), alin. (3) și alin. (8) și ale art. 139 alin. (1) din O.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 al HCL nr. 139/2019, care va avea următorul conținut:
  „Art. 1. – Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2020 conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează:
  1. Anexa I - Impozitul / Taxa pe clădiri;
  2. Anexa II - Impozitul / Taxa pe teren;
  3. Anexa III - Impozitul pe mijloacele de transport;
  4. Anexa IV - Taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor;
  5. Anexa V - Taxă pentru servicii de reclamă și publicitate;
  6. Anexa VI - Impozitul pe spectacole;
  7. Anexa VII - Alte taxe locale;
  8. Anexa VIII - Sancțiuni;
  9. Anexa IX - Taxe speciale;
  10. Anexa X - Regulament privind stabilirea taxelor speciale;
  11. Anexa XI - Declarație de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice.”
 • Art. 2. – Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 2 al H.C.L. nr. 139/2019, care va avea următorul conținut:
  „Art. 2. – Pentru plata cu anticipație a impozitelor pe clădiri, teren și auto datorate pe întregul an de către persoanele fizice/juridice, se acordă bonificația prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează:
  1. în cazul impozitului pe clădiri, de 10%;
  2. în cazul impozitului pe teren, de 10%;
  3. în cazul impozitului pe mijloacele de transport, de 10%.”
 • Art. 3. – Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 139/2019 rămân neschimbate.
 • Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Ilfov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Direcției Impozite și Taxe Locale și tuturor compartimentelor din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al Primăriei orașului Popești-Leordeni.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 3 din 29.01.2020

Document semnat