Hotărâre
privind avizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociație, acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetică București S.A., precum și avizarea proiectului contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 57167 din 14.11.2019 și raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat înregistrat sub nr. 57165 din 14.11.2019, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 57281/14.11.2019, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport - turism) înregistrat sub nr. 57282/14.11.2019, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 57283/14.11.2019 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 57284/14.11.2019;
 • Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov înregistrată în instituția noastră sub nr. 56979 din 14.11.2019;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârii nr. 62/27.07.2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov;
  • Hotărârii Consiliului Local nr. 89/2018 privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov;
  • OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;
  • Deciziei Comisiei Europene din data de 20 decembrie 2011 privind aplicarea art. 106 alin 2 din TFUE;
  • Comunicării Comisiei Europene pentru ajutoarele de stat sub forma compensațiilor pentru obligația de serviciu public 2012/C 8/03;
 • în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139, alin. (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se avizează „Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice”, întocmit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat pe raza Municipiului București și în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, prin gestiune directă.
 • Art. 3. – Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov ca în numele și pe seama Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni să delege gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociație și să atribuie direct contractul de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetică București S.A.
 • Art. 4. – Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov să aprobe Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov.
 • Art. 5. – Se avizează proiectul contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și anexele care fac parte integrantă din contract:
  1. Programul de investiții al Delegatului din fonduri proprii, care constituie anexa nr.5 la contractul de delegare;
  2. Politica tarifară, care constituie anexa nr.6 la contractul de delegare;
  3. Metodologia de stabilire a compensației pentru obligația de serviciu public, care constituie anexa nr.7 la contractul de delegare;
  4. Indicatorii de performanță ai serviciului, care constituie anexa nr.8 la contractul de delegare;
  5. Metodologia de monitorizare a indicatorilor de performanță și a respectării prevederilor Regulamentului serviciului, care constituie anexa nr.9 la contractul de delegare;
  6. Contractul de furnizare a energiei termice - utilizator tip casnic, care constituie anexa nr.10.1 la contractul de delegare;
  7. Contractul de furnizare a energiei termice - utilizator tip non-casnic, care constituie anexa nr.10.2 la contractul de delegare;
  8. Contractul de furnizare a energiei termice sub formă de apă fierbinte - utilizator tip casnic și non-casnic, care constituie anexa nr.10.3 la contractul de delegare;
  9. Indicatorii de eficiență economică, care constituie anexa nr.12 la contractul de delegare.
 • Art. 6. – Se avizează Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, prevăzut în anexa nr.3 la prezenta hotărâre, respectiv anexa nr. 1 la contractul de delegare.
 • Art. 7. – Se avizează Caietul de sarcini al Serviciului Public de alimentare cu energie termică - activitățile de producere transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre, respectiv anexa nr.2 la contractul de delegare.
 • Art. 8. – Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov să stabilească sau să actualizeze, după caz, în condițiile legii, nivelul redevenței.
 • Art. 9. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 52/2019 pentru avizarea studiilor de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, acordarea către aceasta a mandatului special pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetică București S.A.
 • Art. 10. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București — Ilfov și Compania Municipală Termoenergetică București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 11. – Secretarul General al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei potrivit competențelor.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 122 din 20.11.2019

Document semnat