Hotărâre
privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov pentru semnarea Actului Adițional nr. 1

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub nr. 29135/26.06.2019 și expunerea de motive a primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 29310/27.06.2019, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 29026/26.06.2019 și comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 29027/26.06.2019;
 • în conformitate cu prevederile:
  • art. 8, alin. (3), lit. d'), d2), lit. i), lit. k), art. 9, alin. (2), lit. g), art. 29, alin. (2) și art. 30, alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • ținând cont de prevederile HCL-ului de constituire a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov și de adresa ADTPBI nr. 28894/25.06.2019 prin care se solicită acordarea de mandat special;
 • în aplicarea prevederilor regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și sl Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
 • în temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14, alin. (7), lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea aprobării Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 3/17.05.2019, încheiat cu Serviciul de Transport Voluntari SA.
 • Art. 2. – Se acordă mandat special președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov pentru semnarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 3/17.05.2019, încheiat cu Serviciul de Transport Voluntari SA.
 • Art. 3. – Se acordă mandat special domnului Primar al orașului Popești-Leordeni, Iacob Petre, pentru semnarea, alături de președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, a Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 3/17.05.2019, încheiat cu Serviciul de Transport Voluntari SA.
 • Art. 4. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov vor duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
 • Art. 5. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei potrivit competențelor.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 71 din 3.07.2019

Document semnat