Hotărâre
privind demararea scoaterii la licitație publică a închirierii imobilului în suprafață de 85 mp situat în strada Leordeni, nr. 122

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub nr. 28572/24.06.2019 și expunerea de motive a primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 28573/24.06.2019, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 29024/26.06.2019 și comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 29025/26.06.2019;
  • ținând seama de prevederile art. 14 și art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (5), art. 45 și art. 123 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă demararea scoaterii la licitație publică a închirierii imobilului în suprafață de 85 mp situat în strada Leordeni, nr. 122.
  • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, va duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
  • Art. 3. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei potrivit competențelor.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 70 din 3.07.2019

Document semnat