Hotărâre
privind aprobarea închirierii unui spațiu de lucru pentru Aparatul de specialitate al primarului

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere Expunerea de motive a domnului primar Petre Iacob înregistrată sub nr. 24586/29.05.2019, Raportul de specialitate al Administratorului Public înregistrat sub nr. 24585/29.05.2019, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 29016/26.06.2019, comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 29017/26.06.2019, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 29018/26.06.2019 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 29019/26.06.2019;
  • în temeiul art. 36 alin. (4) lit. d) și al art. 45 alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă închirierea unui spațiu comercial/birouri, în suprafață 800-1000mp, necesar bunei desfășurări a activității aparatului de specialitate al primarului.
  • Art. 2. – Noul spațiu trebuie să corespundă următoarelor cerințe: să fie situat în orașul Popești-Leordeni; să aibă acces la artera cu trafic pietonal; să existe acces rutier și posibilitatea de parcare în zonă.
  • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul Orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al Orașului Popești-Leordeni, Serviciul Financiar Buget și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 68 din 3.07.2019

Document semnat