Hotărâre
privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de Concesiune nr. 8362 din data de 22.07.1999

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat înregistrat sub nr. 23306/22.05.2019, Expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 23830/24.05.2019, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 24746/30.05.2019;
 • în temeiul dispozițiilor:
  • Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. IX, alin. (1) din Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârii nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
  • Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006;
 • în baza prevederilor art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45 și art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Actul Adițional la Contractul de Concesiune nr. 8362 din data 22.07.1999, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se împuternicește domnul Primar Petre IACOB să semneze Actul Adițional.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 65 din 3.06.2019

Document semnat