Hotărâre
privind aprobarea programului și bugetului aferente organizării evenimentului Ziua Copilului - „1 IUNIE - MAREA SĂRBĂTOARE A CURAJULUI”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere Referatul de specialitate al Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă înregistrat sub nr. 22225/15.05.2019, Expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 22250/15.05.2019, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 22203/15.05.2019 și al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 22345/15.05.2019;
  • în temeiul dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioar;
  • în baza prevederilor art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 4 și 5, art. 45 și art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă programul evenimentului „1 IUNIE - MAREA SĂRBĂTOARE A CURAJULUI”.
  • Art. 2. – Se aprobă bugetul estimat al evenimentului „1 IUNIE - MAREA SĂRBĂTOARE A CURAJULUI”, în valoare de 290.000 lei care include închirierea scenei, spectacolele susținute de artiști, materialele necesare desfășurării atelierelor, promovarea evenimentului.
  • Art. 3. – Se aprobă creditele de angajament în valoare totală de 290.000 lei, necesare desfășurării evenimentului.
  • Art. 4. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul Orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al Orașului Popești-Leordeni, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 60 din 15.05.2019

Document semnat