Hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Extindere Iluminat Public str. Solstițiului între Drumul Fermei și str. Biruinței din oraș Popești-Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere Expunerea de motive a domnului primar Petre Iacob înregistrată sub nr. 14205/25.03.2019, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 14201/25.03.2019, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 17216/10.04.2019, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 17217/10.04.2019 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 17218/10.04.2019;
  • în baza:
    • prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
    • prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
  • în temeiul art. 36 alin. (4) lit. d) și al art. 45 alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere Iluminat Public str. Solstițiului între Drumul Fermei și str.Biruinței din oraș Popești-Leordeni”.
  • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul Orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al Orașului Popești-Leordeni, Direcția economică, Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 49 din 16.04.2019

Document semnat