Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub nr. 13786/21.03.2019, expunerea de motive a primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 13787/21.03.2019, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 17221/10.04.2019;
  • în baza prevederilor art. 9 alin. (1) din OG nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare și funcționare a Consiliilor locale, aprobată și modificată prin Legea nr. 673/2003, coroborate cu prevederile art. 35 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul art. 36 coroborate cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Articol unic. – Se aprobă alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, domnul consilier Cazacu Silviu.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 44 din 16.04.2019

Document semnat