Hotărâre
privind aprobarea programului anual al activităților culturale, sportive și de tineret

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă înregistrat sub nr. 14056/22.03.2019 și expunerea de motive a primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 14071/22.03.2019, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 13784/21.03.2019
 • ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • având în vedere prevederile art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 4, 5 și 6, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă programul anual al activităților culturale, sportive și de tineret, după cum urmează:
  1. Cupa Popești-Leordeni la fotbal - Ediția de primăvară, se va desfășura în perioada 15.05.2019-31.05.2019
  2. Ziua Copilului - se va desfășura în perioada 31.05.2019 - 02.06.2019
  3. „Popeștiul în mișcare” - concursuri sportive de week-end, desfășurate în perioada 15.06.2019-15.07.2019
  4. Zilele orașului Popești-Leordeni - în perioada 01.09.2019 - 08.09.2019
  5. Cupa Popești-Leordeni la fotbal - Ediția de toamnă, se va desfășura în perioada 31.08.2019 - 15.09.2019
  6. Târgul de iarnă 2019 - se va desfășura în perioada 01.11.2019 - 31.01.2020
  7. Ziua Națională a României, organizată în data de 01.12.2019.
 • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.
 • Art. 3. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 42 din 25.03.2019

Document semnat