Hotărâre
privind aprobarea Raportului de Activitate pentru anul 2018 al S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Secretarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 14137/25.03.2019 și expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 14139/25.03.2019, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 13782/21.03.2019;
 • în conformitate cu prevederilor:
  • Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Ordinului ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
  • dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14, alin. (9), art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Raportul de Activitate pentru anul 2018 al S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.
 • Art. 2. – Primarul prin Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Popești-Leordeni precum și societatea S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L. vor duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 40 din 25.03.2019

Document semnat