Hotărâre
privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și Asociația „Iubește-mă așa cum sunt”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub nr. 8186/19.02.2019 al Direcției de Asistență Socială, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și Asociația „Iubește-mă așa cum sunt”, precum și expunerea de motive a primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrată cu nr. 10439/04.03.2019, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 13778/21.03.2019 și al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 13779/21.03.2019;
  • în baza dispozițiilor Legii asistenței sociale nr. 292/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. e) și alin. (6) lit. a), pct. 2, pct. 16 și art. 45, alin. (2), lit. f) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și Asociația „Iubește-mă așa cum sunt”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Se împuternicește domnul Primar al orașului Popești-Leordeni să semneze Acordul de Parteneriat.
  • Art. 3. – Primarul orașului, Secretarul orașului Popești-Leordeni și Direcția de Asistență Socială, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 37 din 25.03.2019

Document semnat