Hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare termică Bloc 1 str. Unirii”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere Expunerea de motive a domnului primar Petre Iacob înregistrată sub nr. 7739/18.02.2019, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice înregistrat sub nr. 7738/18.02.2019, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 13774/21.03.2019 și al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 13775/21.03.2019;
  • în baza:
    • prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
    • prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
  • în temeiul art. 36 alin. (4) lit. d) și al art. 45 alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică Bloc 1 str. Unirii”.
  • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al orașului Popești-Leordeni, Direcția economică, Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat și de aparatul de specialitate al Primarului.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 35 din 25.03.2019

Document semnat