Hotărâre
privind aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub nr. 24894/28.11.2018 și expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 24901/28.11.2018;
 • în conformitate cu prevederile:
  • OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;
  • Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
  • O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  • Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, modificată și completată prin Legea nr. 212/2006;
  • Planului de măsuri și acțiuni privind gestionarea situațiilor de urgență la nivelul orașului Popești-Leordeni;
  • Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;
  • HGR nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrative-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice;
  • Art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență încadrat în categoria C1.
 • Art. 2. – Structura și numărul de personal este următoarea:
  1. Șef SVSU - 1 post, personal angajat;
  2. Compartiment de prevenire - personal voluntar - (participant la cursurile de pregătire ISU) cu încadrare 1/1000 gospodării/asociații de proprietari;
  3. Dispecerat - 3 posturi, personal angajat, pentru activități de monitorizare și asigurare acționare dispozitiv electronic/electric de alertare/alarmare a populației;
  4. Echipa de intervenție - de avertizare și alarmare - personal voluntar (3/tură).
 • Art. 3. – Nominalizarea personalului din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență se face prin dispoziția primarului cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1579/2005 privind statutul personalului voluntar din S.V.S.U.
 • Art. 4. – Activitatea S.V.S.U. se va desfășura în baza Regulamentului de Organizare și funcționare care va fi aprobat la o data ulterioară.
 • Art. 5. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul orașului Popești-Leordeni prin Compartimentul pentru Situații de Urgență si de aparatul de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 140 din 13.12.2018

Document semnat