Hotărâre
privind aprobarea sumelor necesare achiziționării materialelor promoționale și a jocurilor de artificii cu articole pirotehnice, din bugetul local, în vederea organizării evenimentelor ocazionale de Sărbătoarea Centenarului Marii Uniri în orașul Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Petre Iacob înregistrată sub nr. 24113/26.11.2018, raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice înregistrat sub nr. 24108/26.11.2018, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 24422/27.11.2018, comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 24423/27.11.2018, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 24424/27.11.2018 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 24425/27.11.2018;
 • în baza:
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 125/19.11.2018;
  • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
  • Ordinului nr. 2232/2018 pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală și al Primului Război Mondial.
 • în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1), art. 68 alin. (1), art. 72 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă suma de 50.000 lei din bugetul local, necesară achiziționării materialelor promoționale inscripționate cu sigla centenarului în vederea promovării evenimentelor ocazionale de Sărbătoarea Centenarului Marii Uniri în orașul Popești-Leordeni.
 • Art. 2. – Se aprobă suma de 55.930 lei din bugetul local, necesară achiziționării jocurilor de artificii cu articole pirotehnice ce vor încheia Sărbătoarea Centenarului Marii Uniri în orașul Popești-Leordeni.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul orașului Popești-Leordeni, Direcția economică, Serviciul Achiziții Publice, Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 130 din 27.11.2018

Document semnat