Hotărâre
privind atribuirea de denumire pentru terenul în suprafață de 3,0391 ha din totalul de 21,8303 ha situat în T1-P39

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 23714/21.11.2018, expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 23715/21.11.2018 precum și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 23738/22.11.2018;
  • ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), lit. c) și art. 45, alin. (2), lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. unic. Se aprobă atribuirea de denumire ”PĂDUREA CERCETAȘILOR” terenului în suprafață de 30.391 mp (3,0391 ha) din totalul de 21,8303 ha situat în T1-P39, având ca și categorie de folosință teren neproductiv identificat cu nr. cadastrale 103963 (în suprafață de 8.407 mp), 103961 fost nr. cadastral 1953/1 (în suprafață de 20.640 mp) și 3341 (în suprafață de 1.344 mp) situat în T1-P39.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 129 din 22.11.2018

Document semnat