Hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Echipare bazin liniștire cu stație de pompare ape uzate și pluviale din intersecția str. Maica Tereza cu str. Sf. Agnes și conducta de refulare din orașul Popești-Leordeni”

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere expunerea de motive a domnului Primar Petre Iacob înregistrată sub nr. 19880/30.10.2018, raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice înregistrat sub nr. 19876/30.10.2018, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 23736/22.11.2018 și al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 23737/22.11.2018;
  • în baza:
    • prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
    • prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 — privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul art. 36 alin. (4) lit. d) și al art. 45 alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Echipare bazin liniștire cu stație de pompare ape uzate și pluviale din intersecția str. Maica Tereza cu str. Sf. Agnes și conducta de refulare din orașul Popești-Leordeni” conform anexei care face parte integrantă din hotărâre.
  • Art. 2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al orașului Popești-Leordeni, Direcția economică, Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat și de aparatul de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni, Serviciul de Achiziții Publice și Serviciul Investiții, Tehnic și urmărire Contracte.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 128 din 22.11.2018

Document semnat