Hotărâre
privind aprobarea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea nivelului minim al redevenței pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale, aflate în domeniul public al orașului Popești-Leordeni și în administrarea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Secretarul orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 23678/21.11.2018 și expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 23679/21.11.2018, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 23732/22.11.2018, comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 23733/22.11.2018, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 23734/22.11.2018 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 23735/22.11.2018;
  • în conformitate cu prevederile art. 4 din H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;
  • în conformitate cu dispozițiile art. 68, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă raportul de evaluare având ca obiect stabilirea nivelului minim al redevenței pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale, aflate în domeniul public al orașului Popești-Leordeni și în administrarea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Comisia de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale constituită prin HCL nr. 97/25.09.2018 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  • Art. 3. – Hotărârea va fi comunicată persoanelor interesate prin grija Secretarului orașului și a Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 127 din 22.11.2018

Document semnat