Hotărâre
privind aprobarea Planului de deszăpezire, a programului și combaterea poleiului pe drumurile publice ale orașului Popești-Leordeni în perioada de iarnă 15 noiembrie 2018 - 15 martie 2019

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 22383/14.11.2018, raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat înregistrat sub nr. 22382/14.11.2018, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 23193/19.11.2018;
  • văzând prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 22 din OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14 și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă Planul de deszăpezire, programul și combaterea poleiului pe drumurile publice ale orașului Popești-Leordeni în perioada de iarnă 15 noiembrie 2018-15 martie 2019, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul și Viceprimarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat.
  • Art. 3. – Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face prin grija Secretarului orașului Popești-Leordeni, conform competențelor.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 126 din 19.11.2018

Document semnat