Hotărâre
privind aprobarea regulamentului, a programului artistic si a bugetului necesar pentru organizarea evenimentelor ocazionale de Sărbătoarea Centenarului Unirii în orașul Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Petre Iacob înregistrată sub nr. 21274/07.11.2018, raportul de specialitate al D.A.D.P.P înregistrat sub nr. 21273/07.11.2018, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 23215/19.11.2018;
 • în baza:
  • Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor serviciilor de piață;
 • în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1), art. 68 alin (1), art. 72 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.
 • Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă regulamentul pentru organizarea evenimentelor ocazionale de Sărbătoarea Centenarului Unirii în orașul Popești-Leordeni, conform Anexei 1.
  • Art. 2. – Se aprobă programul artistic pentru organizarea evenimentelor ocazionale de Sărbătoarea Centenarului Unirii în orașul Popești-Leordeni, conform Anexei 2.
  • Art. 3. – Se aprobă bugetul pentru organizarea evenimentelor ocazionale de Sărbătoarea Centenarului Unirii în orașul Popești-Leordeni, conform Anexei 3.
  • Art. 4. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popeșt Leordeni, Secretarul orașului Popești-Leordeni, Direcția economică, Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat și Serviciul Achiziții Publice.

  Președinte de ședință,
  Șutru Pavel

  Secretar,
  Ichim Margareta

  Hotărârea nr. 125 din 19.11.2018

Document semnat