Hotărâre
privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 21.482/08.11.2018, expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni nr. 21.484/08.11.2018, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 23192/19.11.2018 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 23210/19.11.2018;
 • ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • în conformitate cu prevederile:
  • art. 25, alin. (1) și art. 46, alin. (1) și alin. (17) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului;
  • art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 36, alin. (5), lit. c), punctul 11 și art. 45, alin. (2), lit. e) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare ;
  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene, art. III termenul prevăzut la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, aprobată prin Legea nr. 131/2013, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 303/2015, se prorogă până la data de 31 decembrie 2023.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al orașului Popești-Leordeni aprobat prin HCL nr. 08/21.02.2002, prelungit cu HCL nr. 11/27.02.2012, HCL nr. 19/27.03.2014, respectiv HCL nr. 04/31.01.2017.
 • Art. 2. – Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic General elaborat și aprobat în anul 2003 în condițiile legii, este de 31 decembrie 2019.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 123 din 19.11.2018

Document semnat