Hotărâre
privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „HALE DEPOZITARE-PRODUCȚIE, AMENAJARE CIRCULAȚII, SPAȚII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere avizul favorabil nr. 16.006/14/1F din 16.01.2018 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a județului Ilfov, întrunită în ședința din data de 16.01.2018 și avizul arhitectului șef nr.l6.006/14/1F din 16.01.2018, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 12.203/14.08.2018, expunerea de motive înregistrată sub nr. 12.204 din 14.08.2018, precum și raportul de avizare al și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 23206/19.11.2018;
 • în conformitate cu prevederile:
  • art. 25, alin. (1) și art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată prin OUG nr. 7/2011;
  • art. 2, alin. (2) din Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 36, alin. (5), lit. c), punctul 11 și art. 45, alin. (2), lit. e) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă revocarea HCL nr. 31/27.03.2018 și HCL nr.54/14.05.2018.
 • Art. 2. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „HALE DEPOZITARE-PRODUCȚIE, AMENAJARE CIRCULAȚII, SPAȚII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI” situat în orașul Popești-Leordeni, strada De 30/2, (T1 , P30/1/1/24 ), nr.cadastral 1.164 în suprafață de 5.000,00 mp în proprietatea domnului Ionescu Albert-George conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1358/23.11.2016 încheiat la UNNP BIN Florina Dobre cu sediul în București, Calea Victoriei, nr. 1-5, sector 3.
 • Art. 3. – Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 5 (cinci) ani de la data aducerii la cunoștință publică.
 • Art. 4. – Dacă în perioada de valabilitate sunt demarate lucrările de execuție, aceasta se prelungește până la finalizarea lucrărilor propuse prin documentație.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 122 din 19.11.2018

Document semnat