Hotărâre
privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la convenția de colaborare nr. 36965/22.11.2017 între Consiliul local al orașului Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și Fundația FARA

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere adresa Fundației FARA prin care se solicită prelungirea convenției 886/05.10.2017 respectiv 36965/22.11.2017 încheiată între Consiliul local al orașului Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și Fundația FARA înregistrată sub nr. 20730/05.11.2018, referatul de specialitate al directorului executiv al Direcției de Asistență Socială domnul Florin Șutru înregistrat sub nr. 20730/05.11.2018 prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 între Consiliul local al orașului Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și Fundația FARA, privind prelungirea perioadei de valabilitate a convenției de colaborare existente, precum și expunerea de motive a primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată cu nr. 20734/05.11.2018, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 23190/19.11.2018 și al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 23197/19.11.2018;
  • în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. e) și alin. (6) lit. a) punctul 2, punctul 16 și art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă încheierea Actului adiționai nr. 1 la convenția de colaborare nr. 36965/22.11.2017 între Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și Fundația FARA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Se împuternicește Primarul orașului Popești-Leordeni să semneze Actul adițional nr. 1.
  • Art. 3. – Primarul orașului, Secretarul orașului Popești-Leordeni, Direcția de Asistență Socială și Fundația FARA vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 121 din 19.11.2018

Document semnat