Hotărâre
privind aprobarea creditelor de angajament destinate obiectivului de investiții „Proiectare și execuție-construire etapizată Grădiniță 8 grupe Sp+P+IE, branșamente la utilități și amenajare teren, din oraș Popești-Leordeni” în perioada 01.01.2019-31.12.2019

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere expunerea de motive a domnului Primar Petre Iacob înregistrată sub nr. 20978/06.11.2018, raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice înregistrat sub nr. 20976/06.11.2018, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 23195/19.11.2018, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 23203/19.11.2018 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 23207/19.11.2018;
  • în baza prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
  • în temeiul art. 36 alin. (4) lit. d) și al art. 45 alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă creditele de angajament, destinate obiectivului de investiții „Proiectare și execuție-construire etapizată Grădiniță 8 grupe Sp+P+IE, branșamente la utilități și amenajare teren, din oraș Popești-Leordeni” în perioada 01.01.2019-31.12.2019, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al orașului Popești-Leordeni, Direcția Economică și de aparatul de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni, Serviciul de Achiziții Publice și Serviciul Investiții Tehnic și Urmărire Contracte.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 120 din 19.11.2018

Document semnat