Hotărâre
privind aprobarea încheierii contractului de sponsorizare între Consiliul local al orașului Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și Asociația Teatrul Coquette

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere referatul de specialitate al directorului executive al Direcției de Asistență Socială domnul Florin Șutru înregistrat sub nr. 18665/22.10.2018 prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii contractului de sponsorizare între Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și Asociația Teatrul Coquette, în valoare de 750 lei (fără TVA) având ca beneficiari copiii aflați în dificultate și/sau cu posibilități materiale reduse de pe raza orașului Popești-Leordeni, precum și expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată cu nr. 18666/22.10.2018, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 23187/19.11.2018 și al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 23200/19.11.2018;
  • în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (6) lit. a) punctul 2, punctul 16 și art. 45 alin.(2) lit. f) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă încheierea contractului de sponsorizare între Consiliul local al orașului Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și Asociația Teatrul Coquette.
  • Art. 2. – Primarul orașului, Secretarul orașului Popești-Leordeni și Direcția de Asistență Socială, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 118 din 19.11.2018

Document semnat