Hotărâre
privind aprobarea rectificării nr. 4 a bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2018 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni, întrunit în şedinţă ordinară

 • Examinând proiectul de hotărâre privind Rectificarea nr.4 a Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2018 pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate – proiect iniţiativa primarului;
 • Având în vedere:
  • expunerea de motive a Primarului înreg. cu nr. 17693/16.10.2018;
  • raportul de specialitate al Directorului economic înreg. cu nr. 17691/16.10.2018;
  • proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării nr. 4 a bugetului local;
  • procesul-verbal de afişare al Bugetului local rectificat nr. 4 , înreg. cu nr. 17695/16.10.2018;
 • luând act de realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi de publicitatea prevăzută de art. 761 din Legea 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • având în vedere prevederile Legii nr. 2/03.01.2018, privind Bugetul de stat pe anul 2018 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 23185/19.11.2018 și al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 23198/19.11.2018;
 • în conformitate cu prevederile art. 36 alin (4) lit. a) şi lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărește::

 • Art. 1. Se aprobă Rectificarea nr.4 a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2018, ce constă în virări de credite bugetare între capitole şi articole de venituri, cât şi între capitole/subcapitole şi articole la partea de cheltuieli, cu o influenţă negativă de -1.235.240 lei la Secţiunea de funcţionare şi o influenţă pozitivă de +947.100 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1 (BVC) şi nr. 2 (Lista de investiţii), ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Bugetul local propriu rectificat al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2018, rămâne în sumă totală de 106.056.860 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli (anexa 1)
  • Sursa de finanţare din venituri curente în suma de 59.236.860 lei se completează în condiţiile echilibrului bugetar cu sursa de finanţare Excedent din anii precedenţi, in suma de 46.820.000 lei
  • Cheltuielile bugetului local sunt detaliate şi redistribuite pe secţiuni astfel:
   • secţiunea de funcţionare = 60.946.463 lei
   • secţiunea de dezvoltare = 45.110.397 lei
 • Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii (sursa G), respectiv bugetul rectificat al Sport Club Popeşti-Leordeni, instituţie publică în subordinea consiliului local (anexa 3B), cu o influenţă de +4.300 lei, reprezentând venituri din din vânzarea de bilete, concomitent cu suplimentarea cu +4.300 lei a cheltuielilor de funcționare (anexa 3B), astfe:
  • venituri totale = 2.335.433 lei,
  • cheltuieli totale, din care: = 2.335.433 lei
   • - cheltuieli de funcţionare = 2.165.433 lei,
   • - cheltuieli de dezvoltare = 170.000 lei
 • Art. 3. Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei finanţate din venituri proprii, rămâne neschimbat ca sume atât la partea de venituri cât şi la cea de cheltuieli
 • Art. 4. Informaţiile privind bugetele şi anexele acestora vor fi convertite şi transmise în format electronic de tip „pdf” în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare către Ministerul Administraţiei şi Internelor, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia, prin grija specialistului IT din cadrul primăriei.
 • Art. 5. Prezenta hotărâre şi anexele care fac parte integrantă, se comunică Prefectului judeţului Ilfov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul instituţiei www.ppl.ro în termen maxim de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, prin grija secretarului oraşului Popeşti-Leordeni tuturor persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 116 din 19.11.2018

Document semnat