Hotărâre
pentru aprobarea completării și modificării art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 68/28.06.2018

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului de administrare a domeniului public și privat înregistrat sub nr. 18758/23.10.2018 și expunerea de motive nr. 18759/23.10.2018 a Primarului orașului Popești-Leordeni, dl Petre IACOB, din care reiese se propune aprobarea completării și modificării art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 68/28.06.2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între orașul Popești-Leordeni prin Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni – Asociația EcoAssist și ONCR – filiala Lupii Ageri Popești-Leordeni, în vederea implementării inițiativei naționale de împădurire pe baza de voluntariat „Plantăm fapte bune”, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 19134/24.10.2018;
  • în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate și a dispozițiilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații;
  • ținând seama și de prevederile art. 91 alin. (1) lit. e) coroborat cu alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul dispozițiilor art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. c) și a) art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă completarea și modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 68/28.06.2018, care va avea următorul cuprins:
    Art. 2. – Se aprobă punerea la dispoziție a terenului în suprafață de 30.391 mp, având ca și categorie neproductiv situat în Tarlaua 1, cu nr.cad. 103963 (în suprafață de 8.407 mp), nr.cad. 103961 fost nr.cad. 1953/1 ( în suprafață de 20.640 mp) și nr.cad. 3341 (în suprafață de 1.344 mp).”
  • Art. 2. – Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 68/28.06.2018, rămân neschimbate.
  • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul orașului Popești-Leordeni prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat vor aduce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre conform competențelor.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 114 din 24.10.2018

Document semnat