Hotărâre
privind majorarea capitalului social al Companiei Municipale Energetica București S.A.

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere expunerea de motive a domnului Primar Petre Iacob înregistrată sub nr. 18660/22.10.2018, raportul de specialitate al Administratorului Public înregistrat sub nr. 18658/22.10.2018 și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 19133/24.10.2018;
 • în baza:
  • prevederilor art. 19, alin. (2), ale art. 20, alin. (1) lit. c) și ale art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 415/28.092017 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al Companiei Municipale Energetica București S.A. cu suma de 299.625.850 lei;
  • prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, astfel cum a fost republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 17, art. 36 alin. (1), art. 45 și art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 12.15 lit. e), din Actul Constitutiv al Companiei Municipale Energetica Bucureștii S.A., „aprobă majorarea capitalului social si condițiile efectuării acestuia, reducerea sau întregirea lui”;
  • art. 2 din Hotărârea Consiliul General a Municipiului București nr. 296 din data de 17.05.2018 prin care se aprobă de principiu transferul afacerii RADET București, către o entitate desemnată de către Consiliul General al Municipiului București S.A;
  • art. 3 din Hotărârea Consiliul General a Municipiului București nr. 296 din data de 17.05.2018 prin care entitatea desemnată de către Consiliul General al Municipiului București SA, este Compania Municipală Energetica București SA;
  • art. 7 din Hotărârea Consiliul General a Municipiului București nr. 296 din data de 17.05.2018 prin care se aprobă de principiu transferul afacerii ELCEN SA către o entitate desemnată de către Consiliul General al Municipiului București SA;
  • art. 8 din Hotărârea Consiliul General a Municipiului București nr. 296 din data de 17.05.2018 prin care entitatea desemnată de către Consiliul General al Municipiului București SA, este Compania Municipală Energetica București SA;
 • în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), punctul 14, alin. (9), art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea privind administrația publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă participarea Orașului Popesi-Leordeni, prin Consiliul local al orașului Popești-Leordeni la majorarea de capital social, cu suma de 250 lei, a Companiei Municipale Energetica București S.A.
 • Art. 2. – În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Energetica București S.A este de 1.562.328.000 lei, divizat în 156.232.800 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, deținute astfel:
  • Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București subscrie un număr de 156.232.738 acțiuni, reprezentând 99,99996% din capitalul social;
  • Comuna Chiajna subscrie un număr de 31 de acțiuni, reprezentând 0,00002% din capitalul social;
  • Orașul Popești-Leordeni subscrie un număr de 31 de acțiuni, reprezentând 0,00002% din capitalul social;
  • Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:
   • Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București - 1.562.327.380 lei aport în numerar;
   • Comuna Chiajna - 310 lei aport în numerar;
   • Orașul Popești-Leordeni - 310 lei aport în numerar.
 • Art. 3. – Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele Companiei Municipale Energetica București S.A în cuantum de 310 lei, reprezentând aportul Orașului Popești-Leordeni, prin Consiliul local al Orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 4. – Actul constitutiv al Companiei Municipale Energetica București S.A se va modifica în mod corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.
 • Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județul Ilfov, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului orașului Popești-Leordeni.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 113 din 24.10.2018

Document semnat