Hotărâre
privind acceptarea unei sponsorizări de către SC DURAZIV SRL cu 28 de seturi de echipamente sportive inscripționate în valoare de 7.048 lei pentru Sport Club Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub nr. 18937/24.10.2018, expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 18938/24.10.2018 și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 19132/24.10.2018;
  • în conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 și art. 5 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, actualizată, precum și art. 69 din Legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioar
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 si art. 45 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se acceptă sponsorizarea din partea SC DURAZIV SRL cu 28 de seturi de echipamente sportive inscripționate, în valoare de 7.048 lei pentru Sport Club Popești-Leordeni, conform contractului de sponsorizare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Se împuternicește Directorul General al Sport Club Popești-Leordeni, domnul Boiangiu Vasile să semneze contractul de sponsorizare.
  • Art. 3. – Sport Club Popești-Leordeni va asigura justificarea, recepția cantitativa și calitativă a sponsorizării.
  • Art. 4. – Directorul general al Clubului Sportiv Sport Club Popești-Leordeni va duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 112 din 24.10.2018

Document semnat